دوره های ارائه شده توسط مهرسا شرع‌السلام (مدرس و مشاور توسعه كسب و كار)

مدرس و مشاور توسعه كسب و كار در ایران و دوبی.